Condiciones meteorologicas actuales

Dades agrometeorológiques

Actualitzat 18 de Octubre de 2019

Situació hídrica hasta mes de Octubre

Evapotranspiració mes actual i anterior

Balanç hidric anual. Evapotranspiració vs precipitació

Hores de fret

Gràfic precipitacions, humitats i temperatures

Humitat del sòl i precipitacions en temps real

Evolució mensual i anual de la humitat del sòl

Dades mensuals d'evapotranspiració i precipitació